THÔNG TIN QUY HOẠCH THỊ XÃ BẾN CÁT MỚI NHẤT

Đồ án quy hoạch thị xã Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt vào năm 2012.