ĐÁNH THUẾ BĐS TÁC ĐỘNG ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ

Tác động của việc đánh thuế bất động sản (BĐS) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những nhà đầu tư tham gia thị trường. Bởi lẽ, họ sẽ phải gánh nhiều khoản chi phí khác, đồng thời mức lợi nhuận chắc chắn sẽ hạ.